Kadry

Moduł Advantec Kadry wspomaga zarządzanie danymi kadrowymi pracownika i firmy. Umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowej, wspomaga planowanie zasobami ludzkimi i generuje szereg dokumentów ułatwiających sprawozdawczość wewnętrzną i zewnętrzną przedsiębiorstwa.
Wszystkie dane dotyczące pracownika gromadzone są w kartotece pracownika. Informacje o pracowniku pogrupowane są w sposób następujący:

  1. Dane podstawowe
  2. Dane dodatkowe
  3. Informacje
  4. Dane płac
  5. Dokumenty

Wśród informacji podstawowych znajdują się dane:

  • identyfikacyjne (imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć obywatelstwo),
  • adresowe (adres zameldowania, zamieszkania, do korespondencji),
  • numery identyfikacyjne,
  • informacje dla GUS,
  • miejsce powstawania kosztów,
  • stosunek do służby wojskowej,
  • informacje ZUS,
  • ubezpieczenia: zdrowotne, społeczne, dobrowolne, kontynuacja ubezpieczenia,
  • kapitał początkowy,
  • zasiłek macierzyński, urlop wychowawczy,
  • urlop wypoczynkowy,
  • chorobowe,


W danych dodatkowych znajdują się takie informacje jak:

  • dzieci, członkowie rodziny,
  • uprawnienia, znajomość języków, odznaczenia, kursy, szkolenia,
  • staże, przerwy w stażach,
  • dodatkowe zatrudnienie dodatkowe uwagi, dodatkowe etaty,
  • specjalność wyuczona i wykonywana,
  • przebieg zatrudnienia,
  • okresy składkowe ZUS, historia MPK,
  • badania okresowe,
  • dodatki i potrącenia płacowe.


Zakładka Informacje służy do przeglądania informacji o pracowniku oraz do uzyskania informacji, kto i kiedy ostatnio modyfikował dane.
Wśród Danych płac znajdują się informacje:

  • stałe składniki wynagrodzenia,
  • dane do przelewów,
  • karta zasiłkowa – służy do wpisywania i ewidencjonowania zasiłków,
  • rozliczenia nieobecności


Z zakładki Dokumenty można stworzyć, lub wygenerować wszelkie dokumenty kadrowe pracownika, można tam również, załączyć fotografię pracownika oraz wprowadzać oceny pracownika.
Pracowników można w łatwy sposób wyszukiwać w kartotekach (wg numeru, nazwiska, działu) i filtrować (kryteria: pracownicy, zleceniobiorcy, osoby zwolnione).
Z poziomu kartoteki, jest możliwa również rejestracja dyscypliny. W ramach niej można rejestrować dowolne rodzaje nieobecności, ewidencjonować godzin pracy, prowadzić plany urlopów, a także rejestrować nieobecności z czytnika. W ramach kartoteki absencyjnej użytkownik może zdefiniować standardowe, zmianowe oraz dowolne kalendarze czasu pracy dla poszczególnych pracowników, grup, działów.
Poza powyższymi danymi, system na poziomie kartoteki kadrowej pracownika automatycznie wylicza:

  • daty następnej nagrody jubileuszowej - wymiar urlopu wypoczynkowego na dany dzień oraz daty zmiany wymiaru
  • dane dotyczące wymiaru stażu pracownika w podziale na staż pracy w zakładzie, w RP, liczony do ZUS, do urlopu, do nagrody jubileuszowej oraz staż pracy w branży.


System posiada również inne dodatkowe opcje usprawniające pracę:

  • funkcję służącą do zwalniania pracownika
  • kasowania pracownika z bazy kadrowej pod warunkiem braku zapisów w kartotece wypłat
  • możliwość przywrócenia wcześniej zwolnionego pracownika w przypadku jego ponownego zatrudnienia w bieżącym roku kalendarzowym z zachowaniem wszystkich danych (poza przebiegiem zatrudnienia w firmie i danymi dotyczącymi składników wynagrodzeń)
  • zapisuje historię zmian w kartotece pracownika z informacją, kto i kiedy zmienił dane pole z kartoteki.

Portal pracowniczy

Portal pracowniczy umożliwia poprzez przeglądarkę internetową dostęp do danych osobowych i jest ściśle zintegrowany z bazą programu kadrowo - płacowego Advantec ERP. Portal pracowniczy to w pewnym sensie wewnętrzny mini call center dla pracowników i ich przełożonych umożliwiający szybki i łatwy dostęp do informacji kadrowo - płacowych oraz zgłaszanie i obsługę spraw pracowniczych w jednym miejscu, które dotychczas wymagały bezpośredniego wsparcia pracowników działu kadr.

Zakres funkcjonalności Portalu:

  • przeglądanie podstawowych danych osobowych pracownika
  • tworzenie i składanie wniosków urlopowych
  • przeglądanie salda urlopu wypoczynkowego
  • dostęp do danych dotyczących czasu pracy
  • dostęp do kartoteki nieobecności
  • przeglądanie danych płacowych (listy płac, kartoteka wynagrodzeń)
  • wydruk pasków z list płac,
  • wydruk raportu RMUA (miesięczne i roczne)

Zalety i korzyści z posiadania Portalu:

  • zwiększenie efektywności pracowników i obniżenie kosztów organizacyjnych
  • standaryzacja procesów kadrowo - płacowych zmniejszających chaos komunikacyjny w przedsiębiorstwie
  • ograniczenie ilości tworzonej dokumentacji

Dokumenty kadrowe

Program Advantec umożliwia wystawianie praktycznie wszystkich dokumentów kadrowych wymaganych w codziennej działalności firmy. Wszystkie te dokumenty mogą za pomocą kreatora wydruków zostać jak najlepiej dostosowane do wymogów danej firmy.,br> Dostęp do dokumentów kadrowych poszczególnych pracowników jest wygodny z poziomu kartoteki pracownika – system na podstawie danych zawartych w kartotekach tworzy wszystkie dokumenty. Do dokumentów tych należą między innymi:

  • umowa o pracę – na czas określony, nieokreślony, okres próbny,
  • zaświadczenie o zarobkach,
  • oświadczenie o wypowiedzeniu,
  • świadectwo pracy,
  • rachunek kosztów podróży,
  • rozwiązanie umowy o pracę,
  • karty ewidencji czasu pracy.

Raporty i analizy

System Advantec oferuje szereg raportów i analiz kadrowych niezbędnych w sprawnym zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Raporty te dotyczą wszystkich aspektów polityki kadrowej firmy i są to między innymi:

  • raporty statystyczne – możliwe do uzyskania raporty to ewidencja zatrudnienia, stan zatrudnienia na dany dzień lub za dany okres, struktura zatrudnienia wg wieku, średnie zatrudnienie w danym okresie
  • raporty związane z dyscypliną – bilans czasu pracy dla poszczególnych pracowników, grup i wszystkich za określony okres, karty ewidencji czasu pracy, raport nieobecności, raport danych czasu pracy, raporty błędnych odbić, raporty z zatrudnienia – pracownicy zatrudnieni, zwolnieni;
  • raporty z wybranymi danymi pracowników (dane ewidencyjne, dane adresowe, osobowe, członkowie rodziny, dzieci);
  • raporty do ustalania nagród jubileuszowych;
  • raporty związane z urlopami (wykazy urlopów, wykorzystanie urlopów, pracownicy na urlopach macierzyńskich i wychowawczych);
  • raporty związane z kontrolą aktualności badań lekarskich;
  • raporty kart pracy;
  • zestawienia GUS;
  • raporty związane z ustalaniem Kapitału Początkowego.
W module Kadry istnieje również opcja automatycznego przeszeregowania elementów płacy lub składników płacowych dla określonych pracowników. Do wykonania są możliwe następujące operacje:
  • dodanie / odjęcie kwoty,
  • wpisanie kwoty,
  • pomniejszenie / powiększenie o procent,
  • pomnożenie / podzielenie x razy.